Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket Nedir?

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mal, hizmet üretmek ve kendi hedeflerine ulaşmak için para, sermaye, iş gücü, malzeme gibi üretim faktörlerini bir araya getiren teknik ve iktisadi oluşumlardır. Para, sermaye, iş gücü, malzeme ve hammaddeyi hedefleri doğrultusunda planlı bir şekilde bir araya getirerek kararlar alır. Şirket oluşumu için birden fazla kişi veya tüzel kişinin emek, ekonomik gücü, bilgilerinin birleştirilmesi gerekir.

Kimler şirket kurabilir?

Ülkemizde şirket kurulabilmesi için vatandaş olma şartı yoktur. Kanunlarda belirtilen gerekli şartları sağlayan ve evraklarını tamamlayan herkes şirket kurabilmektedir. Bundan dolayı bakıldığında yabancı ülke mensuplarının kurdukları şirketler, yerli ve yabancıların ortaklaşa kurdukları şirketler ve sadece yerli kişilerin kurdukları şirketler arasında yükümlülük açısından herhangi bir fark yoktur.

 Şirket Türleri Nelerdir?

Şirketler Adi şirketler ve Ticari şirketler olarak ayırıma tabi tutulmaktadır.

  • Adi Şirketler

İki veya daha fazla kişi ile devamlı olmayan işler için geçici süre için kurulmaktadır. Adi şirket Borçlar kanunu hükümlerine tabidir. Tüzel kişiliğe sahip değildir. Adi ortaklar şirketi ortaklaşa yönetmekte, kararları ortaklaşa almakta, borçlarından ortaklaşa sorumlu olmaktadır. Şirketin ticaret siciline tescil veya ilan edilmesi zorun kılınmadığından ticaret unvanına sahip olması gerekmemektedir. Yazılı sözleşme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme yapılmak istenirse sözleşmenin ispat gücü olabilmesi için notere onaylatma şartı bulunmaktadır. Ortaklar yapacakları sözleşmede belirtmediği sürece sermaye miktarı dikkate alınmadan kar ve zarardan eşit olarak yansıtılır.

  • Ticari Şirketler

Ticari Şirketleri şirket türleri nelerdir sorusunu şahıs şirketleri ve ticari şirketler olarak cevaplandırılabilir.

– Şahıs şirketleri

Tüzel kişilik taşıyan bu şirketlerde ortak sayısı azdır. Ortak bir çıkar için bir araya gelmiş kişiler arasında kurulmuştur. Ortakların sınırsız sorumluluğu bulunmaktadır. Bu şirket türünde ortaklar paylarını devrettiği pek görülmemektedir. Ortaklar paylarını tüm ortakların ortak kararı ile devrederek ayrılsalar bile şirketle ilgili işlerde üçüncü kişilere karşı yükümlülükleri bir müddet daha devam eder. Şahıs şirket türleri nelerdir sorusunun cevabı Kolektif şirket, Adi Komandit şirket olarak karşımıza çıkmaktadır.

-Kolektif Şirket

Şirket kuracaklar sadece gerçek kişilerden oluşmaktadır. Şirketin yaptığı ticari işletmelerde borçlara karşı birinci derece sorumlu şirket, ikinci derece sorumlu ortaklardır. Şirket alacaklarına karşı ise ortaklar sınırsız sorumludur. Şirket yönetimi her ortağın kararları ortak almasıyla sağlanır. Bu sebeple şirket sözleşmesinde ayrı bir hüküm bulunmaması halinde ortaklıktan çıkarılacak kişiler oy birliğince çıkarılabilir. Aynı şekilde ortaklığa alınacak kişiler oy birliğince alınabilir. Şirket sözleşmesinde aykırı bir hüküm olmaması halinde kar ve zarar ortaklar arasında eşit oranda dağıtılır. Şirket kurulurken şirket sermayesinin alt sınırı bulunmamaktadır.

Adi komandit Şirket

Bu şirket türünde, bazı ortakların şirket alacaklarına karşı sorumlulukları sınırsız, bazı ortakların sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bulunmasıdır. Sınırsız sorumlu ortaklara Komandite ortak, sınırlı sorumlu ortaklara komanditer ortak denilmektedir. Şirket komandit olan ortaklarca yönetilmekte ve temsi edilmektedir. Komanditer ortak temsil yetkisi alması halinde sorumluluğu sınırsız hale gelecektir.

Komandit ortakların gerçek kişiler olması gerekmektedir. Komanditer ortak gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişilerde komanditer ortak olabilmektedir. Komanditer ortak sermayesi oranında kar payı alabilmekte, şirketin yılsonu hesaplarında denetim yapabilmektedir. Türk ticaret hayatında bu tür şirketlere seyrek olarak rastlanmaktadır. Bu şirketlerde ortak sayısı beşten az olamaz ve ortaklardan en az birisi komandite olması gerekmektedir. Şirketin yönetim ve denetim kuruları bulunmak zorunluluğu vardır.

 Sermaye Şirketleri:

Sermayeye ortak olmak ile şirket yönetimini yapmak üzere sermayeyi esas alacak şekilde ayrılmıştır. Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu sermaye ile sınırlıdır. Bu şirket türünde şirket gücünü; sermaye miktarından ve güçlü yönetiminden almaktadır.

Sermaye şirket türleri nelerdir sorusunun cevabı Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket olacaktır.

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Anonim şirketler: Borçlarından ötürü sadece şirket mal varlığı ile sorumlu olan beş veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulmaktadır. Paylara bölünmüş bir temel sermayeleri bulunmaktadır. Bu sermaye en az 50.000 lira olmaktadır. Ticaret unvanı ile faaliyet alanının şirket kuruluşunda belli olması gerekmektedir. Şirketin yönetimi; yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu tarafından sağlanır. Yönetim esnasında kararlar çoğunlukla alınmaktadır.

Limited şirket:  Şirketin sermayesi en az 5.000 lira olmalıdır. Ortak sayısı en az 2 en fazla 50 gerçek veya tüzel kişiden oluşmaktadır. Şirket sigortacılık, bankerlik, borsa bankerliği alanında faaliyet gösterememektedir. Şirketin yönetimi için genel kurullar aracılığıyla yerine getirilmekte, 20’den fazla ortağın bulunduğu şirketlerde denetim kurulu oluşturulması gerekmektedir.

Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Şirket: Kurucu sayısı beş kişiden az olamaz. Sınırsız sorumlu ortaklara Komandite, Sınırlı sorumlu ortaklara komandite adı verilmektedir. Kurucularından en az bir tanesi Komandite ortak olması gerekmektedir. Bu şirket türünden şirket sözleşmesini imzalayan ve para dışında sermaye koyan tüm kişiler kurucu sayılmaktadır. Şirketin temsil yetkisi komandite ortaklara aittir. Komanditer ortakları, ortağı olduğu şirkete karşı rekabet yasağı bulunmakta, ihlali halinde tazminat yükümlülüğü altına girmektedir. Şirket yönetimi anonim şirketler gibi genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur. Kendi sitemde yayınladığım bir önceki makalem olan fatura nedir başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye eder, herkese iyi günler dilerim.